Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

World Tours Utazási Iroda

ÁSZF

World Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
1113 Budapest, XI. ker. Villányi út 52. | Tel: 279-00-74 | Fax: 279-00-75
nyilvántartási szám: V-1902/2003 
adószám: 12935727-2-43  
Vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 

 
Utazási Szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről a World Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft által működetett WORLD TOURS Utazási Iroda (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52., Tel/Fax: +36 1 279 0075, e-mail: worldtours@worldtours.hu, adószáma: 12935727-2-43, nyilvántartási száma: U-000415, felelősségbiztosítás: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, bankszámla száma: 11712004- 29904161-00000000, továbbiakban: World Tours), másrészről a megrendelő utas, utasok (továbbiakban Utas) között a mai napon az alábbi feltételekkel, a World Tours által szervezett utazásokra. 
 
1. A World Tours által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:238-6:250. és 6:254. §-ai, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.), valamint a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. 
 
2. A World Tours kijelenti, hogy az utazásszervezési tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett. 
 
3. Az utazási szerződés a jelentkezési lap mindkét fél részéről történő aláírásával, és az előleg vagy részvételi díj megfizetésével, ill. az írásbeli megrendelő visszaigazolásával jön létre. Az úti célt, az utazás módját, az indulás pontos helyét és időpontját, az igénybe vett szálláshely minőségét, az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét a World Tours által kiadott utazási ajánlat (tájékoztató), a befizetett részvételi díj nyugtája, és a részvételi jegy tartalmazza. Mindhárom dokumentumban foglaltak az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így kizárólag együtt érvényesek. A fentiekben hivatkozott dokumentumokban nem szereplő, szóbeli, a World Tours által írásban kifejezetten vissza nem igazolt kikötések nem részei az utazási szerződésnek. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 206. § (2) bekezdése alapján az Utas ezúton nyilatkozik, hogy az utazási szolgáltatást utasként/ nem utasként kívánja igénybe venni (megfelelő rész aláhúzandó). 
 
4. Amennyiben a World Tours a jelentkezést csak feltételesen fogadta el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Utas a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesítést kap. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését bármikor visszavonhatja, és részére az előleg visszajár. 
 
5. A részvételi díj a meghirdetett programban szereplő szolgáltatások árát, a World Tours szervezési költségét és az ÁFA-t foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív programok árát és a fakultatívan fizethető útlemondási biztosítást valamint baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást. Ezek a részvételi díjon felül fizetendők. A Biztosító társasággal szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény esetén a kárt megfelelően (pl. jegyzőkönyv, feljelentés stb.) igazolni kell. 
 
6. A World Tours az Utas kérésére biztosítási díj ellenében útlemondási valamint betegség-, baleset- és poggyászkárra biztosítja utasait, a biztosítók által meghatározott feltételek szerint.
 
7. A World Tours egyes utazásai mellé közvetített személyszállítási szolgáltatást ajánl (menetrendszerinti, illetve nem menetrendszerinti charter repülőjárat), melyekre vonatkozóan kijelenti, hogy a közvetített szolgáltatással kapcsolatos minden felelősség a szállítási szolgáltatót terheli, az utazási iroda a közvetített személyszállítási szolgáltatással kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
8. Jelen szerződés alapján az Utas köteles a részvételi díjat maradéktalanul és határidőn belül megfizetni, a World Tours pedig köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíteni. 
 
9. Az Utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani. Mindezek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek kizárólag az Utast terhelik. Amennyiben az Utast a jogszabályok megsértése vagy egyéb hatályos rendelkezések miatt az utazásból kizárják, az iroda jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni. 
 
10. A World Tours nem köteles a részvételi díjat visszatéríteni, ha az Utas valamilyen szolgáltatást a saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. 
 
11. A World Tours jogosult a jelen szerződés alapján fizetendő teljes díjat a jogszabályban foglalt esetekben (szállítási költségek, a részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy a deviza forintárfolyamának változása miatt), legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelni. Ezen határidőn belül a részvételi díj nem emelhető. Az Utassal a díjemelés indokát a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban kell közölni. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségelemek emelkedésének mértékével. A módosított díj számításának módja: a fizetendő teljes díj a katalógusban, illetve a World Tours honlapján közzétett kalkulált árfolyam emelkedésének százalékos arányában változhat, illetve a konkrét költségelemek azok emelkedésének megfelelően változtathatók. Amennyiben az emelés mértéke meghaladja a 8%-ot, és az Utas a módosított díjat nem fogadja el, úgy az Utas az értesítéstől számított 3 munkanapon belül más utazásra jelentkezhet (az esetleges díjkülönbözet befizetése vagy visszatérítése mellett) vagy utazási szándékától az aktuális lemondási díj mellett elállhat. Amennyiben az Utas elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. 
 
12. A jelentkezéskor befizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a, amennyiben a World Tours más feltételt nem köt ki. - pl. ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az irodára. 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj a jelentkezéskor fizetendő. Az előlegen felül fennmaradó összeg az utazás megkezdése előtt 30 nappal minden külön felhívás nélkül esedékessé válik. A jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben a World Tours úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek életbe. A részvételi jegy (voucher) csak a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra. Az utazási szolgáltatások csak részvételi díj és az egyéb díjak és költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Amennyiben az Utas a jelzett fizetési határidőket nem tartja be, az utazási iroda az utazási szerződéstől elállhat és követelheti költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg. 
 
13. A World Tours legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, amennyiben a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő számot nem éri el. Ilyen esetben az Utas más utazásra jelentkezhet (az esetleges díjkülönbözet befizetése vagy visszatérítése mellett) vagy utazási szándékától elállhat és a teljes befizetett összeget a World Tours haladéktalanul visszatéríti. A World Tours a visszatérített összeg után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot köteles az Utas részére fizetni. 
 
14. A World Tours felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen (a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, (b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a World Tours az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy (c) vis maior esetén. A (b) és (c) pont esetében a World Tours köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak. A World Tours a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. A World Tours az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségének, ill. a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a szolgáltatás díja (részvételi díj) kétszeresének megfelelő összegben korlátozza. 
 
15. A World Tours fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben a programok sorrendjét felcserélje, vagy adott esetben az adott programot más programmal helyettesítse, a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, vagy azokat más, a meghirdetettel azonos jellegűre és értékűre cserélje fel, illetve az előre egyeztetett ülésrendet illetve szobabeosztást indokolt esetben megváltoztassa. 
 
16. Ha a World Tours a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. A World Tours nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén a 22. pont szerint köteles eljárni. Ha az utazás megkezdését követően a World Tours a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. A költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. 
 
17. Az Utas poggyászának, kézicsomagjának őrzéséről az utazás során maga köteles gondoskodni, kivéve, ha azt megőrzés vagy továbbszállítás céljából a World Tours szerződéses partnere átvette tőle. A World Tours repülőgépes utazás során a légitársaság által okozott esetleges poggyászkárokért semminemű felelősséget nem vállal. Az Utas által az út során harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felel. 
 
18. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételt harmadik személy részére engedményezni. Az Utas köteles erről a World Tourst haladéktalanul írásban tájékoztatni. Az engedményezésből eredő igazolt többletköltségeket az engedményes (új Utas) viseli, az Utas az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses költségei alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. 
 
19. Az Utas az utazás megkezdése előtt a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Ha az utazás lemondására az utazás megkezdését megelőző 61. napot követően kerül sor - és nem a 12., 13., 14., 15. és 19. pontokban említett okok miatt áll el az utazástól -, az Utas egyidejű esedékességgel, de legkésőbb 8 napon belül bánatpénzt köteles fizetni, melynek mértéke a következő: 60-35 napon belüli lemondás esetén: a részvételi díj 10%-a, 34-22 napon belüli lemondás esetén: a részvételi díj 40%-a, 21-15 napon belüli lemondás esetén: a részvételi díj 60%-a, 14-8 napon belüli lemondás esetén: a részvételi díj 80%-a, 7 napon belüli lemondás esetén illetve meg nem jelenés esetén: a részvételi díj 100%-a. Ha az Utas 60 napon belül jelentkezik az útra és ezt követően áll el utazási szándékától, akkor szintén a fenti díjak fizetendőek költségtérítésként. 
 
20. Az Utas által a World Tourstól vásárolt továbbértékesített szolgáltatások (repülőjegy, menetjegy, belépőjegy, vízum és minden egyéb szolgáltatás, ami nem tekinthető részvételi díjnak) lemondása esetén a szolgáltató által megszabott lemondási feltételek érvényesek. 
 
21. Amennyiben az Utas az út során az előzetesen megadott szolgáltatás teljesítésében hibát észlel, ezt haladéktalanul köteles a helyszínen a csoportvezetővel, illetve a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ha az Utas a hiba felfedezése után nem közli kifogásait, úgy a közlés késedelméből eredő kárért ő felelős. A panaszról a csoportvezető, helyszíni szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel - megfelelően igazoltatva - és egy példányát átadja az Utasnak. Ezt követően köteles megtenni a hiba elhárítására irányuló lépéseket és egyúttal értesíteni az Utas panaszáról az utazási irodát. Az Utas köteles közreműködni a kárenyhítésben. A kártérítési igényt a hazaérkezéstől számított 8 napon belül kell bejelenteni írásban, a helyszíni jegyzőkönyv csatolásával. Helyszíni jegyzőkönyv hiányában az Utasnak kell bizonyítania a nem megfelelő teljesítés tényét. A World Tours 15 munkanapon belül köteles álláspontjáról az Utast értesíteni. 
 
22. Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha az általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, ill. amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az Utas az utazáson saját felelősségére vesz részt. Ezen körülményekre figyelemmel a World Tours kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint az Iroda megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be. 
 
23. A World Tours és partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Utas az uúicélt biztonságban és időben elérje, azonban az utazás időtartama függ az időjárási, az út és forgalmi viszonyoktól is. A repülőgéppel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért a World Tourst felelősség nem terheli. Az utasok ellátását a légitársaság a saját üzletszabályzata szerint biztosítja. 
 
24. Amennyiben a megrendelő több személy nevében jár el, úgy jelen szerződés megrendelő által történő aláírása a megrendelők aláírásának is tekintendő. Az aláíró erről köteles az általa képviselteket tájékoztatni. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik. 
 
25. A jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban békés úton kötelesek egymás között rendezni. Ennek sikertelensége esetén fordulnak a kizárólagos illetőségűnek kikötött Budai Központi Kerületi Bírósághoz. A jogszabály időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak Alulírott Utas elismerem, hogy a World Tours által szervezett utazás feltételeit megismertem és tudomásul vettem, azt magamra és utastársaimra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.
 
Név:_________________________________________________________________________________________________________
 
Lakcím(értesítési cím):___________________________________________________________________________________________
 
Telefon:_______________________________________________________________________________________________________
 
E-mail cím:____________________________________________________________________________________________________
 
Születési hely, idő: ______________________________________________________________________________________________
 
Anyja neve:____________________________________________________________________________________________________
 
Az utazás ideje és célpontja: ______________________________________________________________________________________ 

 
Budapest,____________________________ 
 
World Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. Utas aláírása képviseletében:________________________________________________  
 
Utas aláírása ____________________________________________

Úticéljaink

World Tours Utazási Iroda

1113 Budapest, Villányi út 52.

Nyitvatartás: H-P 10-17

Telefon: +36 1 279 0074

Ügyeleti telefonszám: +36 30 251 1133

Irodánk engedélyszáma: U-000415


A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

World Tours Utazási Iroda © 2015 Minden jog fenntartva